Sverigedemokraterna i Trosa | Sida 10

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trosa

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.
Besök oss även på Facebook.

bertil

Bertil Malmberg

Ordförande i kommunföreningen, gruppledare
0706 – 41 96 58

Övriga kontakter
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-309842
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-231645

 • Ny distriktsombudsman

  Av Sverigedemokraterna Trosa den 29 oktober, 2011
  0
  0

  SD Södermanlands ombudsman Stefan Jacobsson har nu lämnat sin tjänst för att istället börja jobba som ombudsman för riksorganisationen. Han behåller dock sina förtroendeuppdrag i både Strängnäs och landstinget Sörmland, och sitter kvar på sina styrelseposter.

  Den person som nu tar över ombudsmannatjänsten är SDU Södermanlands ordförande Anton Berglund från Eskilstuna. Anton kommer att ha som främsta uppgift att sköta kontakten med alla medlemmar i distriktet. Det är alltså till honom du bör vända dig om du har frågor som rör medlemskap och medlemsaktiviteter, eller om du vill börja jobba aktivt för SD. Han nås på telefonnummer 073-6996686 eller via mail:  anton.berglund@sverigedemokraterna.se.

  Anton Berglund

   

 • Medlemsträff med utbildning och besök från riksdagen

  Av Sverigedemokraterna Trosa den 10 oktober, 2011
  0
  0

  Söndagen den 9 oktober höll SD Södermanland medlemsträff i stadshuset i Eskilstuna. Dagen inleddes med att Bertil Malmberg höll en mycket lärorik föreläsning om islam. Efter föreläsningen hölls också en lång frågestund kring allt det som han berättat för åhörarna.

  Under eftermiddagen höll Therese Borg en kortare föreläsning om kultur. Bland annat berördes vad som kan anses vara svensk kultur och hur kulturer förändras.

  Dagen avslutades med att Carina Herrstedt, riksdagsledamot och ledamot i Civilutskottet, berättade om arbetet i riksdagen och svarade på frågor från de närvarande.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • SD Södermanlands årsmöte

  Av Sverigedemokraterna Trosa den 12 mars, 2011
  0
  0

  Idag har SD Södermanland haft årsmöte.  Det var mycket lyckat, dels för att det förstås alltid är roligt att umgås med trevliga människor, men också för att vi slog nytt rekord i uppslutning. Hela 36 personer var på plats i Stadshuset för att delta i mötet!

  Under årsmötet redovisades hur föregående års verksamhet sett ut, och en kortfattad redogörelse för vad som sker inom landstingspolitiken gavs.  Utöver detta valdes ombudsmän samt ersättare till landsdagarna och till vår stora glädje en ny och kraftigt förstärkt valberedning. Även en distriktsstyrelse för 2011 valdes, och den ser ut enligt följande:

  Ordförande: Adam Marttinen (Eskilstuna)

  Vice ordförande: Kim Fredriksson (Eskilstuna)

  Andre vice ordförande: Sven Bager (Flen)

  Ledamot: Therese Borg (Eskilstuna)

  Ledamot: Stefan Jacobsson (Strängnäs)

  Suppleant: Bertil Malmberg (Trosa)

  Suppleant: Per Johnsson (Eskilstuna)

  Suppleant: Frida Grundström (Gnesta)

   

  Till ny revisor utsågs Roger Richthoff (Strängnäs) och till revisorsuppleant David Lång (Stockholm).

   

  Efter årsmötet bjöds det på kaffe och god smörgåstårta i vanlig ordning, och sedan avslutades dagen med den nya distriktsstyrelsens första möte. Foton från dagen visas nedan.

 • Valmanifest 2010

  Av Sverigedemokraterna Trosa den 8 september, 2010
  0
  0

   

  Sverigedemokraterna i Trosa

  Trosa är en kommun som har mycket att erbjuda. För både befolkningen och besökare i kommunen finns det gott om saker att uppleva och glädjas åt. Vid sidan av det positiva har de övriga partierna i landet som helhet och i många andra kommuner skapat stora utmaningar för framtiden. I alltför många städer och områden är arbetslösheten hög, och alltför många människor är beroende av försörjningsstöd. En alarmerande hög andel av ungdomarna där går ut grundskolan utan att ha uppnått målen i ett eller flera ämnen. Otryggheten är utbredd som en följd av den höga brottsligheten, och resulterar i att många är rädda för att gå ut under kvällstid. Segregation och utanförskap vittnar på flera platser om stora socioekonomiska klyftor och en misslyckad invandrings – och integrationspolitik. För att motverka en sådan utveckling i vår kommun kommer Sverigedemokraterna i Trosa att prioritera arbetet för följande under kommande mandatperiod:

   

  Kommunens utveckling

  • Vår målsättning är att söka bevara den speciella ursprungliga Trosamiljön och bevara grönområdena i kommunen.
  • Vi anser att alliansen söker förstöra Trosa genom dess vilja att skapa en tätortsexploatering med funkishus. Vi anser särskilt att det är fel att ersätta miljön på Öbolandet med en förtätad stadsbebyggelse.
  • Vi är det enda parti kommunen som tagit upp miljöaspekten och strävan att bevara Trosa som en skärgårdsstad.
  • Vi anser att exploateringen av kommunen har gått alldeles för långt och att alliansen försummar att ta hänsyn till att kommunen saknar lämpligt utbyggt VA system och vägsystem för att möta alliansens alla utbyggnadsplaner.
  • Vi anser att majoriteten i kommunledningen inte tillräckligt tar hänsyn till opinionen mot vidare utbyggnad av kommunen.
  • Vi är emot att kommunen lägger ner miljoner på en tänkt järnvägsförbindelse i norra delen av kommunen. Vi anser att få kommer att ha råd att utnyttja denna förbindelse. Förbindelsen skapar också osäkerhet för de boende som bor intill denna tänkta järnväg. Vi anser att det är bättre att bygga ut vägen till E4 an med en dubbelfilig väg.

   

  En levande demokrati

  • Vi är särskilt angelägna att stödja en levande demokrati i vår kommun där invånarna får komma till tals och ge sin mening i en dialog mellan beslutsfattarna och kommunens invånare.
  • Vi vill också i kommunens fullmäktige se fler debatter och diskussioner före beslut om kommunens utveckling istället för att som hittills beslut tas utan debatt.

   

  En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik.

  • Kommunen skall inte teckna förnyade avtal med migrationsverket om flyktingmottagande.
  • Assimileringsarbete ska ersätta det nuvarande integrationsarbetet. Invandrare ska anpassa sig till det svenska och inte tvärtom.
  • Kommunen skall motsätta sig alla former av diskriminering, vilket innefattar etnisk kvotering och så kallad positiv särbehandling. Arbetet mot rasism skall pågå som en naturlig del i all offentlig verksamhet. Även svenskfientligheten ska belysas och motarbetas.
  • Identitetspolitiken skall kraftfullt motarbetas. I vårt Sverige är det individer, som har fri- och rättigheter liksom skyldigheter. Det är inte grupper, som har vissa särskilda rättigheter.
  • Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrares ursprungliga kultur och därmed har en segregerande effekt, skall inte stödjas av kommunen.
  • De flyktingguider som idag finns i kommunen, bör inriktas mot att underlätta för invandrare och flyktingar att assimileras i samhället.
  • Svenska för invandrare (SFI) bör ses över i syfte att garantera undervisning av god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen.
  • Kommunal information och service bör endast ges på svenska. Restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar.
  • Heltäckande slöja skall inte tillåtas inom offentlig verksamhet.
  • Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Trosa, eftersom moskéer är centra för islamisk indoktrinering minst lika mycket som de är gudstjänstlokaler.

   

  Prioritering av kärnverksamheter.

  Att prioritera kärnverksamheten innebär att kommunen inte ska spendera skattemedel på projekt som inte berör våra kommuninvånares direkta behov eller allmänna önskemål. Risken är att skattemedel hamnar i projekt där kommunen kanske saknar rätt kompetens för att generera en vinst åt skattebetalarna, eller på annat sätt inte förmår leva upp till skattebetalarnas förväntningar.

  God tillgång till kvalificerad arbetskraft och ett gott företagarklimat.

  • Kommunen skall utreda möjligheten till att i samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare införa kortvariga, marknadsanpassade utbildningar. Detta ska leda till att elever på yrkesinriktade linjer ges bra praktik samtidigt som näringslivets behov av kompetent arbetskraft tillgodoses när behov uppstår.
  • För att ge ett fortsatt gott företagarklimat skall tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas.

   

   

  En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola.

  • Fler lärare skall anställas för att minska storleken på elevgrupperna och underlätta individualiserad undervisning. Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar, kamratstödjare och kuratorer, ökas lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld.
  • All personal i skolan skall aktivt verka för att lära ut innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt uppmuntra reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande ska uppmuntras, inte bestraffas.
  • Läromedel i ämnen som historia, religionshistoria och samhällskunskap skall granskas med avseende på saklighet för att säkerställa att de inte förmedlar en ideologiskt ensidig bild.
  • Elever och föräldrar skall erbjudas goda möjligheter att välja skola och skolform, dock skall kommunen inte tillåta etablering av friskolor som har en segregerande effekt. Vi ser ett stort värde i att bevara landsbygdsskolorna.
  • Skriftliga ordningsomdömen skall erbjudas från första klass. En jourskola skall finnas för stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö.
  • Kommunen skall sträva efter att avskaffa skattefinansierad hemspråksundervisning. Istället skall hjälp med läxläsning erbjudas åt alla elever som har behov av det. Sommarskola skall erbjudas elever som av olika skäl inte uppnått målen i något eller flera ämnen.
  • Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall i den mån det är möjligt genomsyra hela skolans verksamhet.
  • Skolavslutningar ska erbjudas i kyrkans lokaler för de elever, klasser eller skolor som önskar det.

   

  Kultur

  • Vi vill stödja ett rikt kulturliv i kommunen och stödja åtgärder för att öka förståelsen för ett berikande kulturliv.
  • Vi är särskilt angelägna att stödja planerna på ett nytt bibliotek i stället för det nedslitna bibliotek vi nu har. Ett bra och utbyggt bibliotek är särskilt angeläget för de unga.

   

  Krafttag mot brottsligheten.

  • Kommunen skall se till att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott.
  • Kommunen skall satsa på att genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, förebygga missbruk och ungdomsbrottslighet.

   

  En värdig ålderdom.

  • Det skall inom kommunen finnas god beredskap att erbjuda äldre par ett gemensamt boende när den ena är i behov av vård. Vi vill införa en lokal parboendegaranti i väntan på att riksdagen lagstiftar om en sådan garanti.
  • Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden skall ses över och vid behov skall en utbyggnad ske.
  • Kommunen ska sträva efter att en personlig kontakt uppstår mellan brukaren och hemtjänstpersonal. All hemtjänstpersonal skall ha särskild legitimation som ska visas upp utan begäran från brukarna.
  • Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden skall vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål.
  • Kommunen skall införa en så kallad fixartjänst, det vill säga anställa personal som ska hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet. På så sätt kan exempelvis onödiga fallolyckor undvikas.
  • Kommunens äldre skall ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt med vårdinrättningar och myndigheter.
  • Kommunen skall erbjuda meningsfulla aktiviteter för äldre i syfte att motverka isolering.
  • Trygghetslarm skall vara kostnadsfritt.
 • Ett parti för Trosa

  Av Sverigedemokraterna Trosa den 17 april, 2007
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Trosa vill…

  … värna om brottsoffer och skötsamma medborgare, skärpa straffen, ge mer resurser till brottsförebyggande verksamhet, utvisa kriminella utlänningar och utöka antalet poliser och deras befogenheter.

  … slå vakt om kärnfamiljens ställning som samhällets bas, värna varje barns rätt till en mor och en far, verka för ökad valfrihet inom barnomsorgen och helt överlåta uppdelningen av föräldraförsäkringen åt familjerna själva.

  … kraftigt begränsa invandringen och starta ett offensivt program för frivillig återvandring. Vi vill hjälpa riktiga flyktingar, i första hand på plats i närområdet. Invandrare som bosätter sig i Sverige måste anpassa sig till det svenska samhället.

  … höja pensionerna för de sämst ställda, införa en pensionärsminister och lokala äldreombudsmän och vi vill skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorg och hemtjänst.